Travel Insurance
Travel Insurance

 

اندازه های اندازه گیری دما

(واحدهای اندازه گیری دما)

 

اندازه های اندازه گیری دما چیست؟

 

 

دو واحد اندازه گیری دما وجود دارد:

۱ – واحد سانتیگراد

۲ – واحد فارنهایت

 

واحد سانتیگراد چگونه است؟

 

در واحد سانتیگراد، نقطه انجماد (یخ بستن) آب صفر است و نقطه جوش آن ۱۰۰ می باشد. پس نقطه انجماد تا نقطه جوش به ۱۰۰ قسمت یا درجه تقسیم شده است.

مبتکر این نوع واحد، دانشمندی سوئدی به نام سلسیوس بوده است.

این نوع واحد را، اروپاییان و امریکاییان بیشتر برای کارهای علمی به کار می برند و آن را با حرف C نشان می دهند که نمایانگر کلمه Centigrade  می باشد.

 

واحد فارنهایت چگونه است؟

 

در واحد فارنهایت، نقطه انجماد (یخ بستن) آب 32 است و نقطه جوش آن ۲۱۲ می باشد. پس نقطه انجماد تا نقطه جوش به ۱۸۰ قسمت یا درجه تقسیم شده است.

مبتکر آن، دانشمندی آلمانی به نام فارنهایت بوده است.

این نوع واحد، بیشتر در کشور ایالات متحده امریکا به کار گرفته می شود و

 آن را با حرف F نشان می دهند که نمایانگر کلمهFahrenheit  می باشد.

 

تبدیل اندازه های اندازه گیری دما به یکدیگر چگونه است؟

 

واحدهای اندازه گیری دما را می توان به یکدیگر تبدیل گرد.

1 – برای تبدیل اندازه دما از واحد فارنهایت به سانتیگراد، عدد ۳۲ از اندازه فارنهایت تفریق کرده و سپس باقیمانده آن بر عدد ۸/۱ تقسیم شود.

 

مانند ۱:

 

دمای ۲۱۲ فارنهایت که می شود:

یعنی ۲۱۲ درجه فارنهایت برابر ۱۰۰ درجه سانتیگراد می باشد.

 

۲ - برای تبدیل اندازه دما از واحد سانتیگراد به فارنهایت، عدد ۸/۱ را در اندازه سانتیگراد ضرب کرده و سپس حاصل آن با عدد ۳۲ جمع شود.

 

مانند ۱:

 

دمای ۳۷ سانتیگراد که می شود:

یعنی دمای ۳۷ درجه سانتیگراد برابر ۶/۹۸ درجه فارنهایت می باشد.

 

برگرفته از:

 

۱ – کتاب: حرارت

نوشته: برتا موریس پارکر

برگردان: ع. م. عامری

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

اندازه های اندازه گیری / واحدهای اندازه گیری 

 

زمینه نوشته پیوسته:

 اندازه گیری دما  دماسنج

 

 

 

+ نوشته شده توسط ع.د در پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 14:0 |