Travel Insurance
Travel Insurance

 

خوردنی های جانوران

(غذای جانوران)

Animal’s Food

(Food for Animals)

 

 

جانوران چه می خورند؟

 

 

جانوران آب، گیاهان مختلف یا گوشت جانوران دیگر را می خورند و یا از آنها غذا می گیرند.

  

جانوران چگونه آب به دست می آورند؟

 

 

می دانیم که موجودات زنده از جمله جانوران به آب نیاز دارند. برای نمونه، سگ پس از دویدن

و بازی کردن زیاد به نخستین چیزی که نیاز دارد، آب است.

 

 

بیشتر جانوران آب را از چشمه ها، نهرها، رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و یا از اقیانوس ها

به دست می آورند.

  

چه جانورانی گیاهان را می خورند؟

 

 

جانورانی مثل گاو و گوسفند، گیاهان را می خورند و برای همین به آنها، جانوران گیاهخوار

می گویند.

 

 

بعضی جانوران گیاهخوار، میوه گیاهان را می خورند مثل سنجاب که بلوط می خورد.

 

 

بعضی جانوران گیاهخوار، دانه یا تخم گیاهان را می خورند مثل حشره ها و پرندگان

 

 

بعضی دیگر هم ریشه گیاهان را می خورند. مانند خرگوش

 

 

بعضی دیگر ساقه گیاهان را می خورند. مانند زرافه

 

 

و بعضی دیگر برگ گیاهان را می خورند. مانند ملخ

                

چه جانورانی گوشت جانوران دیگر را می خورند؟

  

 

جانورانی مثل شیر، عقاب جانوران دیگر را می کشند (شکار می کنند) و گوشت آنها را

می خورند و برای همین به آنها،جانوران گوشتخوار می گویند.

 

چه جانورانی از غذای آماده در گیاهان یا بدن جانوران دیگر

می خورند؟

 

 

جانورانی مثل زالو، پشه از غذای آماده در گیاهان، بدن جانوران زنده دیگر و انسان استفاده می کنند

و  برای همین به آنها،جانوران انگل می گویند.

  

جانوران انگل چه زیان هایی دارند؟

 

 

جانوران انگل مزاحم انسان و جانوران هستند و غذای خود را از بدن آنها می گيرند.

  

جانوران چگونه غذای خود را به دست می آورند؟

 

 

بطوریکه دانسته شده، همه موجودات زنده  از جمله جانوران برای ادامه زندگی و انجام

کارهای خود به کارمایه (انرژی) نیاز دارند که آن را از غذا می گیرند.   

 

 

هیچ جانوری نمی تواند غذای خود را بسازد. همه جانوران حتی آنها که فقط گوشت می خورند،

در حقیقت غذای خود را از گیاهان به دست می آورند. زیرا بیشتر این گونه جانوران، گوشت

جانورانی را شکار می کنند که گیاهخوار هستند.

هر جانوری برای به دست آوردن غذای خود از روش و وسیله مخصوص خود استفاده می کند

که برای نوع غذایی که بدست آورد و می خورد، مناسب است.

 

 

بسیاری از جانوران که گیاهخوار هستند، گیاهان را می خورند مانند: اسب، گاو، گوسفند

بعضی دیگر از جانوران که گوشتخوار هستند، جانوران دیگر را شکار می کنند. مانند:

 

 

گنجشک که برای شکار کرم، زمین را با نوک (منقار) خود می کاود.

 

 

قورباغه و مورچه خوار هم با زبان خود، حشرات را شکار می کنند.

 

 

دندان های سگ و گربه با دندان های اسب تفاوت دارد. دندان های سگ و گربه باریک و نوک

تیز است، ولی اسب احتیاج به دندان های باریک و نوک تیز ندارد.

 

 

زیرا دندان های اسب برای جویدن علف مناسب است.

 

 

دهان بعضی از حشرات مانند زنبور خرطوم ظریف و بلندی دارد که به کمک آن می تواند شهد

گل ها را از میان آنها بمکد.

     

برگرفته از:

 

۱ – کتاب: علوم تجربی – سوم دبستان

۲– کتاب: علوم تجربی – چهارم دبستان

    

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

نیازهای جانوران                             

  

زمینه نوشته پیوسته:

خوردنی های جانداران / غذای موجودات زنده - خوردنی های انسان / غذای انسان

+ نوشته شده توسط ع.د در دوشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۸ و ساعت 21:31 |