Travel Insurance
Travel Insurance

 

تولید مثل گیاهان

 

چگونه گیاهان تولید مثل می کنند؟

 

گیاهان به روش های گوناگون تولید مثل می کنند و زیاد می شوند. مهم ترین این روش ها عبارتند از:

1 – کاشته شدن دانه گیاه

2 – کاشتن پیاز گیاه

3 – کاشتن ساقه گیاه / قلمه زدن

4- خوابانیدن شاخه گیاه

5 – جوانه زدن گیاه

6 – پیوند زدن گیاه

  

برگرفته از:

 

1 – کتاب: علوم تجربی – دوم دبستان

2 – کتاب: علوم تجربی – سوم دبستان

  

موضوع مطلب پیوسته پیشین:

 گیاهان

 

موضوع مطلب پیوسته پسین:

 کاشته شدن دانه گیاه  کاشتن پیاز گیاه  کاشتن ساقه گیاه / قلمه زدن 

 خوابانیدن شاخه گیاه  جوانه زدن گیاه  پیوند زدن گیاه 

 

 

موضوع مطلب پیوسته:

 ساختار گیاهان  تولیدمثل موجودات زنده

+ نوشته شده توسط ع.د در جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 22:10 |